Ogłoszenie NWZA Spółki

Ogłoszenie NWZA Spółki

Zarząd informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Materiały dla akcjonariuszy są dostępne TUTAJ.

sport to the people