PROSPEKT, akcje serii F

PROSPEKT, akcje serii F

Decyzją nr DPI/WE/410/46/17/17 z dnia 23 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. na podstawie którego, Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – 8.947.366 (słownie: osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda..


Ww. akcje były przedmiotem subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, opisanej w raporcie bieżącym nr 27 z dnia 5 kwietnia 2017 roku. Stosownie do art.45 ust.1 i art. 47 ust. 3 Ustawy o ofercie. Zatwierdzony prospekt emisyjny jest od dnia  28 sierpnia br. opublikowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem - TUTAJ !

sport to the people