Szacunki za Q3

Szacunki za Q3

W dniu 23 października br. sieć INTERSPORT Polska opublikowała szacunkowe wyniki za III kwartał 2017 r. Niższe o 16,9% przychody netto ze sprzedaży odnotowane przez Spółkę spowodowane były w głównej mierze zmniejszeniem rok do roku o ponad 25% stanów towarów (głównie marek własnych) oraz ograniczeniem rok do roku powierzchni handlowej o 11,6%.Według wstępnych szacunków Spółka w III kwartale 2017 roku osiągnęła następujące wyniki finansowe:

  1. Przychody netto ze sprzedaży w wysokości 42.220 tys. zł, czyli o 16,9% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 50.810 tys. zł) - na bazie porównywalnych sklepów (w ujęciu LFL) sprzedaż rok do roku była mniejsza o 10,9%, przy czym Spółka ograniczyła rok do roku powierzchnię handlową o 11,6%;
  2. Strata brutto na poziomie 4.037 tys. zł (w III kwartale 2016 roku strata brutto wyniosła 689 tys. zł).
Spółka posiada od 24 marca 2017 roku samodzielną licencję INTERSPORT i od tego momentu rozpoczęła proces wdrażania „Nowego modelu biznesowego”, w którym system zamówień wysoko marżowanych marek własnych INTERSPORT - bezpośrednio u producentów - trwa od sześciu do dziewięciu miesięcy. W związku z powyższym, efekty wdrażania I fazy „Nowego modelu biznesowego” były widoczne w salonach INTERSPORT dopiero od 28 września br. - po otrzymaniu pierwszych dostaw na nowych warunkach, wyrównaniu brakujących stanów towarowych i rozpoczęciu kampanii marketingowo-informacyjnej. Zarząd oczekuje, że podjęte działania przyniosą w najbliższych miesiącach poprawę wyników sprzedaży, a pełny efekt wprowadzonych zmian będzie widoczny w II fazie procesu, planowanego na wiosnę 2018 roku, kiedy dostawy marek własnych INTERSPORT będą w całości realizowane na nowych zasadach.

Na poziom odnotowanej straty w III kwartale 2017 roku miały wpływ głównie: niższe przychody ze sprzedaży o 8.590 tys. zł r/r oraz poniesione przez Spółkę jednorazowe koszty zamknięcia dwóch sklepów we Wrocławiu.

W III kwartale 2017 roku Spółka obniżyła koszty działalności operacyjnej o 8,7% tj. 1.812 tys. mniej r/r.

Narastająco, po trzech kwartałach 2017 roku, Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 132.856 tys. zł, czyli o 16,0% niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku (było: 158.080 tys. zł), obniżyła o 6,3% koszty rodzajowe (było: 62.512 tys. zł , jest: 58.572 tys. zł) i odnotowała stratę brutto w wysokości 7.496 tys. zł (było: strata brutto 1.144 tys. zł)

Szczegółowy raport finansowy za III kwartał 2017 roku został opublikowany w dniu 13 listopada 2017 roku.

sport to the people