Wyniki za I półrocze 2018

Wyniki za I półrocze 2018

Spółka INTERSPORT Polska S.A. w I półroczu 2018 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 92.952 tys. zł, czyli o 2,6 % wyższe wobec 90.636 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku. W I półroczu 2018 roku Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 1.106 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 3.459 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIT wyniósł -758 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 2.377 tys. zł.


Główne przyczyny zmian w przychodach netto Spółki w I półroczu 2018 r. to: wyższy stan zapasów oferowanych towarów – zwłaszcza marek własnych, co wpłynęło na efektywność sprzedaży w sieci handlowej INTERSPORT Polska S.A. (stan zapasów na koniec I półrocza 2018 r. był wyższy o 6.399 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2017 r.)

W związku ze zmniejszeniem powierzchni handlowej, zamknięciem sklepów oraz podjęciem działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności, poziom kosztów działalności operacyjnej w I połowie 2018 r. jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o około 4,5 %,  t
j. o 1.765 tys. mniej r/r. Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł minus 758 tys. zł i był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego kiedy to wyniósł minus 3.125 tys. zł.

Kluczowy wpływ na poziom wyniku operacyjnego Spółki ma poziom zysku osiąganego ze sprzedaży towarów i materiałów. Zysk brutto ze sprzedaży w I półroczu 2018 r. uległ podwyższeniu do poziomu 37.450 tys. zł w porównaniu do 36.532 tys. zł w I półroczu 2017 r. Na poziom zysku na sprzedaży towarów i materiałów osiągniętego w I półroczu 2018 r. decydujący wpływ miały wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (2.287 tys. zł więcej w I półroczu 2018 r.) Koszty sprzedaży (przede wszystkim koszty sieci detalicznej oraz logistyki i magazynu Spółki) w I półroczu 2018 r. uległy obniżeniu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 36.105 tys. zł do 34.457 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2018 r. zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego z 3.512 tys. zł do 3.395 tys. zł.

Szczegółowy raport za I półrocze 2018 - TUTAJ

sport to the people