WZA INTERSPORT Polska

WZA INTERSPORT Polska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
d. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.

Materiały na WZA 20.06.2018 dostępne - TUTAJ !

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ ON-LINE.

sport to the people