Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 3.413.070,00 zł i dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji uprawnia do oddania 38.855.866 głosów (słownie: trzydzieści osiem milionów milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) z uwagi na fakt, że akcje imienne uprawniają do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Akcjonariusz Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Krzysztof Pieła 9 027 895 23.23 % 22.54%
Janusz Pieła 3 857 895 9.93 % 11.30%
*OTCF S.A. z osobami powiązanymi 10 000 000 25.74 % 29.30%
Artur Mikołajko 3 100 000 7.98 % 5.42%
Sławomir Gil 3 168 054 8.15 % 5.62%
Pozostali 9 702 022 24.97 % 25.82%

* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 10.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 29,30% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających  10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 25,74% ogólnej liczby głosów.

sport to the people