Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 3.038.070,00 zł i dzieli się na 30.380.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji uprawnia do oddania 36.347.366 głosów (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) z uwagi na fakt, że akcje imienne uprawniają do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Akcjonariusz Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Krzysztof Pieła 8607895 23.68 % 22.85%
Janusz Pieła 3357895 9.24 % 11.05%
*OTCF S.A. 7495000 20.62 % 24.67%
Artur Mikołajko 3168054 8.72 % 6.31%
Sławomir Gil 3168054 8.72 % 6.31%
Dorota Radwańska wraz z osobami powiązanymi 2684930 7.39 % 5.06%
Marcin Bogdani 1820872 5.01 % 5.99%
Pozostali 6044666 16.62 % 17.76%

* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 7.499.100 akcji Emitenta, co stanowi 24,68% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 7.499.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,63% ogólnej liczby głosów.

sport to the people