Wybrane dane finansowe

INTERSPORT Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2022 roku wypracowała przychody  netto  ze  sprzedaży  w  wysokości  231.772  tys.  zł,  czyli  o  48,3%  wyższe  wobec 156.321 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku). W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 r., Spółka wypracowała stratę brutto w wysokości 817 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 27.112 tys. zł w analogokresie. EBIT wyniósł 330 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 6.655 tys. zł.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
(dane w tys. zł)

ROK 2021/2022

od
01.04.2021
 do 31.03.2022

ROK 2020/2021

od
01.04.2020
 do 31.03.2021

 Przychody ze sprzedaży ogółem

231 772

156 321

 Wynik brutto na sprzedaży

79 262

43 481

 Marża brutto na sprzedaży

34,2%

27,8%

 Wynik ze sprzedaży

-5 216

-22 887

 Rentowność ze sprzedaży

-2,3%

-14,6%

 Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)


330

-26 544

 Marża EBIT

0,1%

-17%

 EBITDA (EBIT + amortyzacja)

6 655

-20 052

Marża EBITDA

2,9%

-12,8%

Wynik brutto

-817

-27 112

 Wynik netto

-1 440

-26 407

sport to the people