Wybrane dane finansowew tys. zł w tys. Euro
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
VIII. Przepływy pienięzne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiążania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną kację (w zł/EUR)

sport to the people