Wybrane dane finansowew tys. zł w tys. Euro
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

183 934

205 201 43 333 46 893
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 230 -7 087 -2 410 -1 619
III. Zysk (strata) brutto -10 971 -8 961 -2 585 -2 048
IV. Zysk (strata) netto -8 999 -8 573 -2 120 -1 959
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 171 14 711 -2 161 3 362
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 665 -3 333 -628 -762
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 12 632 -11 387 2 976 -2 602
VIII. Przepływy pienięzne netto, razem 796 -9 187 -2
IX. Aktywa, razem 122 319 121 326 29 327 27 424
X. Zobowiążania i rezerwy na zobowiązania 101 804 107 999 24 408 24 412
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 786 4 940 668 1 117
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 91 836 95 804 22 018 21 655
XIII. Kapitał własny 20 515 13 327 4 919 3 012
XIV. Kapitał zakładowy 2 288 1 393 549 315
XV. Liczba akcji (w szt) 22 880 700 13 933 334 22 880700 13 933 334
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,90 0,96 0,21 0,22
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną kację (w zł/EUR) 0,90 0,96 0,21 0,22

sport to the people