Wybrane dane finansowew tys. zł w tys. Euro
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 201 214 184 46 893 51 181
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 087 -1 750 -1 619 -418
III. Zysk (strata) brutto -8 961 -3 811 -2 048 -911
IV. Zysk (strata) netto -8 573 -4 419 -1 959 -1 056
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 711 6 302 3 362 1 506
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 333 -2 424 -762 -579
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 387 -3 859 -2 602 -922
VIII. Przepływy pienięzne netto, razem -9 19 -2 5
IX. Aktywa, razem 121 326 134 539 27 424 31 571
X. Zobowiążania i rezerwy na zobowiązania 107 999 112 638 24 412 26 432
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 940 19 902 1 117 4 670
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 95 804 85 090 21 655 19 967
XIII. Kapitał własny 13 327 21 901 3 012 5 139
XIV. Kapitał zakładowy 1 393 1 393 315 327
XV. Liczba akcji (w szt) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,96 1,57 0,22 0,37
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną kację (w zł/EUR) 0,96 1,57 0,22 0,37

sport to the people