Ogłoszenie


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 16 czerwca 2016 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości,
NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które
odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382,

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
d. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Więcej informacji w załączonym pliku.


Załączniki
sport to the people