Ogłoszenie


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. 
na dzień 13 czerwca 2014 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości zł, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 roku, o godz. 10.00,
w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382,

z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.     Wybór komisji skrutacyjnej.
5.     Przyjęcie porządku obrad.
6.     Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8.     Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9.     Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki  dotyczącym pokrycia straty.
10.  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a.     zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
b.     sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a.     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
b.     udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
c.      udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
d.     pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
15.  Wolne wnioski.
16.  Zamknięcie obrad.

Pełny RAPORT ESPI  - Tutaj ...

sport to the people