Polityka dywidendy

Polityka dywidendy INTERSPORT Polska S.A. zakłada, że możliwa jest wypłata akcjonariuszom dywidendy, ale nie więcej niż 30% (trzydzieści procent) zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy. Decyzję ostateczną w sprawie wypłaty dywidendy oraz jej wysokości podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
sport to the people