Transmisja WZA

W załączniku znajdą Państwo zapis transmisji WZA Spółki  z dnia 13.06.2014 roku. Niestety, ze względu na niezależne od nas problemy techniczne nagranie jest słabej jakości.
Dlatego też, poniżej prezentujemy stenogram WZA.


STENOGRAM
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. z dn.13.06.2014
  
W dniu trzynastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (13-06-2014r.),  odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie  (32-060 Liszki, Cholerzyn nr 382), REGON 003900187, NIP 676-001-65-53 w siedzibie spółki.
 
Artur Olender: Witam Państwa bardzo serdecznie  na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki  INTERSPORT Polska z siedzibą w Cholerzynie. Chciałbym Zarządzić wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Czy mają Państwo jakieś propozycje?
Sławomir Gil: Proponuje kandydaturę Pana Artura Mikołajko
Artur Olender: Czy wyraża Pan zgodę?
Artur Mikołajko: Tak
Artur Olender: Zarządzam przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:
 
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Artura Mikołajko.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
 
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.

Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów
z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.   
Artur Olender: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i przekazuje głos nowemu Przewodniczącemu Zgromadzenia.
 
Artur Mikołajko: Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdzam, że na dzisiaj na godzinę 10.00 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest
4 (czterech) akcjonariuszy, posiadających 8.019.442 akcje, na które przypada 12.186.108  głosów, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne, powziąć uchwały w zakresie zaproponowanego porządku obrad.
Informuję,  że na liście obecności akcjonariuszy znajdują się: Pan Sławomir Gil,  Pan Christoph Schilla-pełnomocnik INTERCONTACT BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, Pan Mateusz Klag oraz moja osoba. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą także: Pan Artur Olender i Pan Piotr Dygas – Członkowie Rady Nadzorczej.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident, który badał sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok nie są obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z powodu ważnych obowiązków służbowych.
 
Przystępuję zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Proponuje  wybór członków komisji skrutacyjnej. Czy mają Państwo jakieś kandydatury?
 
Sławomir Gil: Zgłaszam kandydaturę pani Iwony Książek, Elżbiety Filipek i Moniki Adamiak,
Artur Mikołajko: Czy wyrażają Panie zgodę?
Iwona Książek: Tak
Elżbieta Filipek: Tak
Monika Adamiak: Tak
 
Artur Mikołajko: Zarządzam  przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą o następującej treśc          
 
 
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
-Iwonę Książek,
-Elżbietę Filipek,
-Monikę Adamiak.
 
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
 
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.

Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
 
Proponuję podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczonego w ogłoszeniu o jego zwołaniu.

Zarządzam  przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do jawnego głosowania nad uchwałą o następującej treści:
 
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.    Wybór komisji skrutacyjnej.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8.    Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.  
9.    Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki  dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a.    zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
b.    sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
b.    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
c.     udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
12. Pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
         
Kto jest za?
Zgłosili się wszyscy obecni akcjonariusze.
 
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.     

Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad jako Prezes Zarządu Spółki przedstawiam sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 rok z kapitału zapasowego Spółki.

Przystępując do realizacji pkt 7 porządku obrad jako Prezes Zarządu Spółki przedstawiam sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:
-         bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.798.229,28 zł,
-         rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku – wykazujący stratę netto w kwocie 1.872.972,03 zł,
-         sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 134.160,92zł,
-         informacja dodatkowa.
 
Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad jako Prezes Zarządu Spółki przedstawiam opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
 
Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad bardzo proszę o przedstawienie  sprawozdania Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
 
Artur Olender: Przedstawiam Państwu  protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, przyjmujący sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 bez zastrzeżeń i rekomendujący Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Protokół jest dostępny na stronie spółki w zakładce dla inwestorów.
           
Artur Mikołajko:
Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad bardzo proszę o przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 
Artur Olender:
Przede mną leżą także w/w dokumenty, które do wglądu dla Państwa są także zamieszczone on-line na stronie spółki.
 
Artur Mikołajko:
Przystępując do realizacji pkt 11 porządku obrad jako Przewodniczący Zgromadzenia zarządzam przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do jawnego głosowania nad uchwałami o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2013 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
                                                               
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
         
Kto jest za?
Zgłosili się wszyscy obecni akcjonariusze.
 
 
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.    

Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
 
 
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
         
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.
 

Iwona Książek: W głosowaniu oddano 8.868.054 ważnych głosów z 5.951.388 akcji stanowiących 42,71% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 8.868.054 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.


Artur Mikołajko: Wyjaśniam,  że moja osoba, będąca akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wzięła udziału w głosowaniu.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
 
 
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Poproszę o rozdanie kart do głosowania.
         
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 8.868.054 ważnych głosów z 5.951.388 akcji stanowiących 42,71% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 8.868.054 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.
         
Artur Mikołajko: Wyjaśniam, że Sławomir Gil (będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosami przypadającymi na akcje serii A, 812.500 (osiemset dwanaście tysięcy pięćset) głosami przypadającymi na akcje serii B oraz 5.554 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcjami serii D, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
 
 
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.
 
                                                               
 
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
         
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.
 
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  

Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

 
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Beacie Mikołajko będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2013.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
 
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.
 
         
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta


UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Dorocie Radwańskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2013.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Poproszę o rozdanie kart do głosowania.
         
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 11.786.108 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 400.000 głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.     
 
Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.


UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.

         
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  

Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.


UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013
 
§ 1
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.

         
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.


UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Piotrowi Dygasowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
 
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.

         
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
 
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwala, że strata netto Spółki za 2013 rok w wysokości 1.872.972,03 zł netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
 
Kto jest za?
Zgłosili się wszyscy akcjonariusze.
         
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta
 
Artur Mikołajko: Przystępując do realizacji pkt 12 porządku obrad jako Przewodniczący Zgromadzenia, wobec faktu, że wygasły mandaty dotychczasowych członków Zarządu, proponuję wybór nowych członków Zarządu. Czy mają Państwo propozycje?
 
Christoph Schilla: Zgłaszam kandydaturę Artura Mikołajko na Prezesa Zarządu na 5 letnią kadencję oraz kandydaturę Sławomira Gila na Wiceprezesa Zarządu na 3 letnią kadencję
 
Artur Mikołajko: Kandydaci wyrażają zgodę.
 
Jako Przewodniczący Zgromadzenia zarządzam przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałami o następującej treści:

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Prezesa Zarządu
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Artura Mikołajko na Prezesa Zarządu Spółki na pięcioletnią kadencję”.
 
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.
 
 
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  

Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
 
 
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Wiceprezesa Zarządu
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Sławomira Gila na Wiceprezesa Zarządu Spółki na trzyletnią kadencję”.
 
Poproszę o rozdanie kart do głosowania.
 
 
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko:  Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
 
Artur Mikołajko: Przystępując do realizacji punktu 13 porządku obrad, jako Przewodniczący Zgromadzenia proponuję podjęcie uchwały o następującej treści:
 
Uchwała nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany par. 4 pkt 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki
 
§ 1
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par 4 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść:
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:  
- Działalność organizatorów turystyki  - PKD 79.12.Z 
- Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B 
- Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A
- Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z
- Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
- Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z
- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z
- Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z
- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z
- Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z
- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.62.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.65.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.78.Z
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.79.Z
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
- Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z  
- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 95.23.Z
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego– PKD 95.29.Z
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji– PKD 73.12.A
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych– PKD 73.12.B
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)– PKD 73.12.C
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach– PKD 73.12.D
- Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
- Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 82.99.Z
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z  
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z
- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z
- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z  
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z
- Transport drogowy towarów  – PKD 49.41.Z
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego- PKD 46.52.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z
- Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z
- Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
- Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z
- Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B
- Działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93.13.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z
- Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - PKD 66.22.Z
- Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
 
Kto jest za?
Zgłosili się wszyscy akcjonariusze.
 
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko: Stwierdzam, że uchwała została przyjęta - Spółka INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH, zgodnie z par 31 pkt 2 ppkt 2 Statutu Spółki, głosowała również za przyjęciem tej uchwały
 
Przystępując do realizacji punktu 13 porządku obrad, jako Przewodniczący Zgromadzenie proponuję podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 4 pkt 1 Statutu Spółki
 
§ 1
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku ze zmianą statutu, ustala tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
                                                              § 2       
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
 
Kto jest za?
Zgłosili się wszyscy akcjonariusze.
 
 
Iwona Książek: W głosowaniu oddano 12.186.108  ważnych głosów z 8.019.442 akcji stanowiących 57,55% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.186.108  głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.  
 
Artur Mikołajko: stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Kończąc nasze obrady, czy mają Państwo wolne wnioski?
W ramach wolnych wniosków głos zabrał Mateusz Klag przedstawiciel akcjonariusza EKO – SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chrzanowie
Mateusz Klag: Jak wygląda przyszłość Spółki w zakresie rozwoju sklepów i planów związanych z zamknięciem działających lokali?
Artur Mikołajko: Każda lokalizacja badana jest osobno.
Będzie analizowana działalność dotychczasowych lokalizacji w zakresie kontroli rentowności, sprawdzania wykorzystania zajmowanej powierzchni, jak również będą prowadzone działania prowadzące do optymalizacji wykorzystywanej powierzchni oraz negocjowania warunków najmu lokali. Nie wykluczamy również otwarcia nowych sklepów

Mateusz Klag:  Jakie korzyści przyniesie reorganizacja powierzchni w zakresie kosztów ?
Artur Mikołajko: Powierzchnia sklepów jest taka sama (zmniejszono wielkość powierzchni lokali) a otworzono nowe lokalizacje. Dodatkowo zmniejszono koszty energii. Dzięki temu udało się w ubiegłym roku zaoszczędzić około 1.000.000,00 PLN.  
Mateusz Klag:  Wzrosły przychody spółki w 2014 roku, ale koszty wzrosły więcej – czy to jest związane z np. robieniem promocji, co ma wpływ na marżę?
Artur Mikołajko: Spółka celowo wprowadziła promocję produktów w celu poprawy płynności finansowej w skali roku.  Istotne jest że wyprzedaż towaru umożliwi pozbycie się stare towaru w I kwartale co umożliwi sprzedaż nowego towaru  w IV kwartale na wysokiej marży.
Mateusz Klag:  Czy Spółka jest w stanie w II i III kwartale osiągać zyski?
Artur Mikołajko: Zdaniem Zarządu polityka związana z rozwojem towarów całorocznych i ich optymalnej sprzedaży ma na celu osiągnięcie takich wyników. W tym celu spółka optymalizowała grupy towarowe – sprzedaż grup całorocznych ciągle wzrastam, efektem tego jest wzrost sprzedaży w kwietniu i maju 2014 roku.

Wobec braku dalszych wolnych wniosków, na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono obrady zgromadzenia.   

Do protokołu dołączono listę obecności, tekst jednolity Statutu oraz pełnomocnictwo dla Pana Christopha Schilli – pełnomocnika Spółki INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH.

Dziękuję serdecznie.

  


Załączniki
sport to the people