Aktualności

I Wezwanie - dematerializacja akcji.

26-08-2020
Zarząd spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Szacunkowe wyniki za Q1

27-07-2020
W dniu 27 lipca 2020 r. sieć INTERSPORT opublikowała szacunkowe wyniki po I kwartale roku obrotowego 2020/2021, w których podkreśla, że odnotowała rok do roku o 39% mniejsze koszty na każdym poziomie działalności. Przyczyniło się to do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która pogrążyła w kryzysie wiele firm handlowych. Ww. okres był dla Spółki okresem wielkiej mobilizacji oraz wytężonej pracy ukierunkowanej na adaptację do nowych warunków i funkcjonowania w innej rzeczywistości. Zmodyfikowano w Spółce procesy i standardy działań operacyjnych oraz znacznie ograniczono koszty działalności m.in. dzięki wynegocjowanym niższym stawkom czynszów najmu i ograniczeniu kosztów osobowych. Optymalizacja wielu płaszczyzn działalności wypracowana w czasie pandemii będzie miała swoje odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych w nadchodzącym okresie.

Trend sprzedaży w górę,

01-07-2020
W uruchomionych sklepach INTERSPORT nadal utrzymuje się trend wzrostowy sprzedaży. W czerwcu br. Spółka odnotowała dynamikę obrotów na poziomie -12,6% rdr, co oznacza wzrost o 10.7 p.p w stosunku do maja br..

Szacunki za rok 2019/2020

28-04-2020
Według wstępnych szacunków w roku obrotowego 2019/2020 tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 208.700 tys. zł i były wyższe o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 193.855 tys. zł.)

INTERSPORT członkiem ZPPHiU

20-04-2020
INTERSPORT Polska została aktywnym członkiem Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, którego celem jest dbanie o interesy rynku retailowego w Polsce. Spółka dołączyła do grupy przedsiębiorców wspólnie walczących o utrzymanie miejsc pracy w polskich firmach.

Przejęcie sklepów 4Faces

01-04-2020
Dnia 1 kwietnia br. INTERSPORT przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu sklepów „4 Faces” zlokalizowaych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (CH Avenida).

Przychody niższe o 18%,

01-04-2020
Według wstępnych szacunków, w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 49 188 tys. zł i były mniejsze o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 59 983 tys. zł) - głównie za sprawą niższych o 41 proc. obrotów odnotowanych w marcu 2020 r.

Umowa warunkowa z OTCF

05-03-2020
5 marca br. INTERSPORT zawarł ze Spółką OTCF umowę warunkową przejęcia przez INTERSPORT z dn. 01.04.2020 r. umów najmu sklepów multibrandowych „4 Faces” prowadzonych przez OTCF. W ramach zawartej umowy, INTERSPORT przejmie prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu, środki trwałe i towary znajdujące się w tych sklepach, aby następnie prowadzić w nich działalność handlową pod szyldem INTERSPORT.

STRATEGIA na lata 2020-2024

28-02-2020
Zarząd Spółki w nowym składzie osobowym - powołanym od dnia 1 stycznia 2020 r. - przyjął w dniu 28 lutego br. „STRATEGIĘ INTERSPORT Polska S.A. na lata 2020-2024”.

NWZA - zatwierdzenie nowej emisji

27-02-2020
W dniu 27 lutego br. NWZA przyjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H. Emisja Akcji Serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149.

First Previous 1 2 Last

sport to the people