Komitet Audytu

Od dnia 2 sierpnia 2019 r. członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. są: 

 • Wojciech Mamak (członek niezależny) - Przewodniczący
 • Jarosław Krotacz (członek niezależny)
 • Łukasz Bosowski, który jest absolwentem  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierunek: Marketing i Zarządzanie, Specjalność: Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw. Ukończył  studia podyplomowe na Uniwesytecie Ekonomicznym Kierunek: Finanse i Księgowość. Posiada kwalifikację zawodową CIMA – The Chartered Institute of Management Accountants - największego na świecie Instytutu zrzeszającego specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej - kwalifikacja zawodowa z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystania informacji finansowej w procesach zarządzania.  Ma 16-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z finansami – kolejno jako: analityk finansowy, kontroler finansowy, dyrektor finansowy.

Do zadań KOMITET AUDYTU należy:
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej uzasadnionych rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta; 
 • zapoznawanie się z programem prac biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem; 
 • monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę; 
 • wydawanie zaleceń, których celem jest przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę; 
 • pisemne sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności;
 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) 

oraz 

innych, należących do zadań Komitetu, określonych w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51). 


Załączniki
sport to the people