Dofinansowanie wynagrodzeń w następstwie COVID-19.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23 z dnia 29 kwietnia br. w sprawie otrzymanego wsparcia w obliczu pandemii COVID-19, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 maja br. otrzymał od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie I transzę w wysokości 567.011,35 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście złotych 35/100) dofinansowania do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).


Załączniki
sport to the people