Informacja o ogłoszeniu upadłości dłużnika.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („INTERSPORT”) informuje, że w dniu 29 kwietnia br. otrzymał informację o ogłoszeniu upadłości dłużnika – Spółki Samuri Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Samuri Investments”) KRS0000275062 - od którego INTERSPORT do dnia 31 lipca 2018 roku wynajmował lokal położony przy ul. Sójki 36 w Warszawie.

INTERSPORT opublikował informację o toczącym się postępowaniu przed sądem arbitrażowym w raporcie okresowym za I półrocze 2018 roku, a następnie w raporcie bieżącym nr 28 z dnia 14 września 2018 roku tj. po
otrzymaniu wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Zgodnie z wyżej wymienionym wyrokiem, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zasądził od Samuri Investments na rzecz INTERSPORT kwotę w wysokości 915.139.90 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy
sto trzydzieści dziewięć 90/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania za brak dostępu do wynajmowanego lokalu, który uniemożliwiał prowadzenie działalności gospodarczej.

Samuri Investmets została również zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego na rzecz INTERSPORT w wysokości 59.108 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiem 00/100 złotych).


Załączniki
sport to the people