Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A i G


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43 z dnia 3 września br., Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o opublikowaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu nr ONP/2019/080 z dnia 3 września 2019 roku, zgodnie z którym w dniu 5 września 2019 roku nastąpi rejestracja w depozycie 7.700.000 (siedem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLINTSP00038 – zgodnie z decyzją KDPW S.A. nr 632/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]


Załączniki
sport to the people