KOREKTA raportu - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w związku z omyłką wynikającą ze zmiany roku obrotowego koryguje raport bieżący nr 3 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie publikacji terminów raportów okresowych w roku 2018 uzupełniając ww. raport o datę publikacji raportu okresowego za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Raport po korekcie brzmi jak poniżej:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, iż zgodnie z par.103 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2016 poz. 860), przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019:

1. Raporty kwartalne:
- za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 r. – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
- za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 r. – 26 października 2018 r. (piątek)
- za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019 – 27 lutego 2019 r. (środa)

2. Raport półroczny:
- za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 – 31 sierpnia 2018 r. (piątek)

3. Raport roczny:
- za rok 2017 – 10 kwietnia 2018 roku (wtorek).


Załączniki
sport to the people