KOREKTA - Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 40 z dnia 28 sierpnia br. uzupełniając go o wprowadzone w KRS zmiany § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz przekazując w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zarejestrowane przez Sąd zmiany.

Prawidłowa treść raportu poniżej:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2019 r. powziął informację o tym, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem o sygnaturze KR.XII NS-REJ. KRS/13006/19/654 z dnia 22.08.2019 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki w zakresie:
• zmiany § 5 ust.1 pkt.1 i 2 – na podstawie Uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 26.07.2019 r.;
• zmiany § 6 - na podstawie Uchwały nr 5 NWZA Spółki z dnia 26.07.2019 r.;
• usunięcia § 9(1) - na podstawie Uchwały nr 6 NWZA Spółki z dnia 26.07.2019 r.;
• zmiany § 16 pkt. 1 - na podstawie Uchwały nr 7 NWZA Spółki z dnia 26.07.2019 r.;
• zmiany § 22 - na podstawie Uchwały nr 8 NWZA Spółki z dnia 26.07.2019 r.;
• zmiany § 27 - na podstawie Uchwały nr 9 NWZA Spółki z dnia 26.07.2019 r.;
• zmiany § 31 - na podstawie Uchwały nr 10 NWZA Spółki z dnia 26.07.2019 r..

Tekst jednolity Statutu INTERSPORT Polska S.A. uwzględniający zarejestrowane przez Sąd zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 Poz. 757).


Załączniki
sport to the people