Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 26 lipca 2019 roku - uzupełnienie.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu jako uzupełnienie materiałów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 lipca 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382 poniższe dokumenty :

1. Zebraną w trybie obiegowym pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na posiedzeniu NWZA Spółki w dniu 26.07.2019 r. - zgodnie z pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
2. Formularz zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

Wszystkie ww. materiały będą dostępne na stronie www.inwestor.intersport.pl


Załączniki
sport to the people