Materiały na NWZA zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.

Wykaz materiałów na NWZA INTERSPORT Polska S.A.:

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
3. Informacje dla Akcjonariuszy
4. Proponowany porządek obrad
5. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
6. Załącznik do uchwały nr 4 - POLITYKA WYNAGRODZEŃ
7. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania

Wszystkie ww. materiały będą dostępne na stronie www.inwestor.intersport.pl


Załączniki
sport to the people