Materiały na ZWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.

Materiały na ZWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r.:
1. Proponowany porządek obrad
2. Informacje dla Akcjonariuszy
3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
5. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
6. Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Spółki w roku 2017
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. z działalności w roku obrotowym 2017
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Audytu za rok 2017
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Wynagrodzeń i Nominacji za rok 2017
10. Ocena Rady Nadzorczej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2017
11.Ocena Rady Nadzorczej w sprawie racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej.

Wszystkie ww. materiały są dostępne w zakładce WZA 2018.


Załączniki
sport to the people