Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 sierpnia 2018 rokuPodstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do §38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33 poz. 259) oraz zgodnie z pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 sierpnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 sierpnia 2018 roku.

Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 sierpnia 2018 roku - stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie informujemy, że materiały na NWZA
INTERSPORT Polska S.A. zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.inwestor.intersport.pl.


Załączniki
sport to the people