Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał NWZA


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) oraz zgodnie z pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 lutego 2020 roku.

Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lutego 2020 roku - stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie informujemy, że materiały na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.inwestor.intersport.pl.


Załączniki
sport to the people