Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2019 roku.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) oraz zgodnie z pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2019 roku.

Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2019 roku - stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie informujemy, że materiały na WZA INTERSPORT Polska S.A. zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.inwestor.intersport.pl.


Załączniki
sport to the people