Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A i G.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 sierpnia br. otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nr 632/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie
zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych: 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Warunkiem rejestracji akcji każdej z ww. serii jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN - PLINTSP00038.

Rejestracja akcji każdej z ww. serii nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta
oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (|Dz.U. 2018 poz.757).


Załączniki
sport to the people