Powołanie członka Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, iż w dniu 20 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Christopha Schillę.

Pan Christoph Schilla jest ekonomistą o specjalizacji handel hurtowy i zagraniczny. Z branżą sportową jest związany biznesowo od 25 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracując w różnych działach INTERSPORT Deutschland eG („IDE”). Od 2006 roku pełnił funkcję Koordynatora współpracy IDE z siecią INTERSPORT w Polsce. Pełniąc kluczowe stanowiska menadżerskie był bezpośrednim i ścisłym doradcą członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A..

Pan Christoph Schilla nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki
sport to the people