Przesunięcie terminów spłaty umów kredytowych, jako przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17 z dnia 30 marca 2020 r. INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) informuje, że w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na płynność finansową Spółki, zostały podjęte rozmowy z instytucjami finansowymi w sprawie przedłużenia terminów spłat umów kredytowych.

W wyniku prowadzonych negocjacji umowa zawarta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca linii wieloproduktowej została przedłużona do dnia 14.08.2020 r., a umowy zawarte z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zostały przedłużone wg poniższego zestawienia:

1. Umowa Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny) termin spłaty został przesunięty na dzień 07.12.2020 r.
2. Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym – dzień spłaty to obecnie: 07.12.2021 r.
3. Umowa kredyt w rachunku bieżącym – dzień spłaty to obecnie: 26.09.2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
Zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie ujawniania wszelkich istotnych informacji o wpływie koronawirusa COVID-19 na
fundamentalne parametry Emitentów.


Załączniki
sport to the people