Redukcja wynagrodzeń i zmiana organizacji pracy w Spółce.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka” „INTERSPORT”) informuje, że zgodne z  Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31.03.2020 r. - w celu ochrony miejsc pracy i ograniczenia kosztów funkcjonowania Spółki poprzez redukcję wynagrodzeń, na czas trwania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych, wdraża
w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku zmiany w zakresie organizacji pracy personelu INTERSPORT polegające na wprowadzeniu:

a) przestoju ekonomicznego dla pracowników niefunkcjonujących sklepów oraz pracowników centrali, którzy ze względu na zamknięcie sklepów nie mogą realizować swoich kluczowych zadań - oznacza to obniżenie o 50% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż do minimalnego wynagrodzenia brutto;

b) obniżenie wymiaru czasu pracy do 4/5 etatu dla pracowników, którzy są konieczni do utrzymania ciągłości funkcjonowania Spółki, a tym samym zmniejszenie im wynagrodzenia brutto o 20%;

c) wstrzymaniu podpisywania nowych umów ze zleceniobiorcami. Spółka informuje, że na dzień 31.03.2020 wygasły wszystkie umowy cywilno-prawne zleceniobiorców, którzy przy normalnym funkcjonowaniu sklepów wspierali sprzedaż.

Jednocześnie każdy z pracowników INTERSPORT ma prawo do skorzystania z dostępnych form usprawiedliwiania swoich nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia stanu epidemii lub jego wydłużenia czas trwania powyższych zmian może zostać zmieniony decyzją Zarządu Spółki.

Spółka jest w trakcie składania stosownych wniosków w celu uzyskania pomocy dopłat do pracowników, zgodnie z Ustawą.


Załączniki
sport to the people