Szacunkowe wyniki po II kwartale


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Zgodnie z § 5pkt 1 ppkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 31 ww. rozporządzenia.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w II kwartale 2015 roku łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 55.252 tys. zł, czyli porównywalne w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 55.368 tys. zł).

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco: kwiecień 2015 roku: 16.928 tys. zł (-5,1% r/r),maj 2015 roku: 19.064 tys. zł (+1,5% r/r),czerwiec 2015 roku: 19.260 tys. zł (+2,7% r/r). Dzięki optymalizacji kosztów oraz poprawie marży, Spółka odnotowała w II kwartale br. oraz w całym I półroczu 2015 roku dodatnie wyniki finansowe.

Według wstępnych szacunków, w II kwartale 2015 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wypracowała zysk brutto w wysokości 259 tys. zł podczas gdy w analogicznych okresach ubiegłych lat
- z wyłączeniem efektu EURO w  roku 2012 – Spółka zawsze odnotowywała stratę brutto (w II kwartale 2014 roku strata wyniosła 421 tys. zł).

Zarząd szacuje, że pomimo niższych o 3,4% obrotów w I półroczu 2015 roku, Spółka osiągnie zysk brutto na poziomie około 1.335 tys. zł, natomiast EBITDA będzie się kształtowała na poziomie około 5.587 tys. zł. Są to najlepsze w historii Spółki wyniki finansowe I półrocza, wypracowane z działalności podstawowej z pominięciem zdarzeń jednorazowych.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 28 sierpnia 2015 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.


Załączniki
sport to the people