Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2018/2019.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że według wstępnych szacunków Spółka w roku przejściowym 2018/2019 trwającym pięć kwartałów tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 242.323 tys. zł, czyli wyższe o 4,3% w porównaniu do analogicznego okresu (było: 232.402 tys. zł) - przy czym:
• od I do IV kwartału 2018 roku - obroty wyniosły 182.340 tys. zł, czyli o 0,9 % mniej rdr (było: 183.934 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 57,9%.
• w V kwartale 2018/2019 roku tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - obroty wyniosły 59.983 tys. zł, czyli o 23,8% więcej rdr (było: 48.468 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce
wzrosła w tym okresie o 113,2%.

W roku 2018/2019 tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. sprzedaż w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) była o 3,7% lepsza w porównaniu do analogicznego okresu przy czym:
• od I do IV kwartału 2018 roku – dynamika sprzedaży w ujęciu LFL była o 0,4% wyższa rdr;
• w V kwartale 2018/2019 roku tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku – dynamika sprzedaży w ujęciu LFL była o 15,7% lepsza rdr.

W roku obrotowym 2018/2019 największą dynamikę sprzedaży odnotowano w grupach towarowych: buty sportowe, narciarstwo sprzęt/tekstylia, fitness damski, running zaś największe spadki sprzedaży w kategoriach:
racket sport, snowboard i turystyka.

W roku obrotowym 2018/2019 roku Spółka wypracowała EBITDA na poziomie 3.343 tys. zł (poprawa o 4.678 tys. zł w analogicznym okresie było: -1.335 tys. zł) i poprawiła rok do roku wynik finansowy o 41,0% odnotowując stratę
brutto w wysokości 6.038 tys. zł (w analogicznym okresie strata brutto wyniosła 10.236 tys. zł).
• od I do IV kwartału 2018 roku - wypracowano EBITDA na poziomie 1.053 tys. zł (w analogicznym okresie było:-3.887 tys. zł) i odnotowano stratę brutto w wysokości 6.319 tys. zł (w analogicznym okresie strata brutto wyniosła
10.970 tys. zł)
• w V kwartale 2018/2019 roku tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - wypracowano EBITDA na poziomie 2.290 tys. zł (w analogicznym okresie było: 2.553 tys. zł) i odnotowano zysk brutto w wysokości 281 tys. zł
(w analogicznym okresie zysk brutto wyniósł 735 tys. zł).

W związku z nietypowym rokiem obrotowym trwającym 15 miesięcy, Spółka zaksięgowała dodatkowe zdarzenia specjalne ujęte w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. w kwocie 793 tys. zł - m.in.
dodatkowe rezerwy i koszty wynikające z uwzględnienia piątego kwartału w roku obrotowym.

Szczegółowy raport finansowy za rok obrotowy 2018/2019 zostanie opublikowany 27 czerwca 2019 roku po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.


Załączniki
sport to the people