Treść uchwał powziętych na WZA INTERSPORT Polska S.A.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło
się w dniu 27 września 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas posiedzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów.


Załączniki
sport to the people