Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A i G


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Stosownie do par. 17 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.757), Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w  holerzynie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwale nr 868/2019 z dnia 2  września br. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW łącznie 7.700.000 (siedem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i G Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym: 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii A oraz 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii G.

Zarząd GPW postanawia wprowadzić ww.akcje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 5 września 2019 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt  papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 września 2019 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLINTSP00038".

Pełna treść Uchwały nr 868/2019 z dnia 2 września 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Załączniki
sport to the people