Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 pkt. 5 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie z dnia 27 lutego 2020 r., Rep. A Nr 704/2020 - Uchwałą Zarządu z dnia 10 marca br. ustalił cenę emisyjną Akcji Serii H na kwotę 2,00 zł (dwa złote zero groszy) za każdą Akcję Serii H.

Pełna treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z pisemną opinią Zarządu została opisana w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Zastrzeżenie:
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.


Załączniki
sport to the people