Wsparcie dla Spółki w obliczu pandemii COVID-19.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17 z dnia 30 marca br. w sprawie podjętych działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na Spółkę, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”) informuje, że wg stanu na dzień 29 kwietnia br. INTERSPORT:

1. zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie umowę zgodnie z którą odroczony został termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
• za luty 2020 r. - do dnia 15 czerwca 2020 roku,
• za marzec 2020 roku - do 15 lipca 2020 roku .

2. otrzymał od Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie decyzję, zgodnie z którą Naczelnik wyraził zgodę na odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2020 roku wraz z odsetkami za zwłokę - do dnia 31 lipca 2020 roku.

3. otrzymał od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie informację, że wniosek Spółki o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, został rozpoznany pozytywnie i ze spółką została zawarta umowa, na podstawie której udzielone będzie wnioskowane wsparcie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.)
.


Załączniki
sport to the people