Wybór biegłego rewidenta


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 maja 2018 r. Rada Nadzorcza INTERSPORT Polska podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy AMZ sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, jako podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku oraz do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31
marca 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółki wzięła pod uwagę rekomendację Komisji Audytu oraz posiadanie przez AMZ sp. z o.o. bogatego doświadczenia w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych podmiotów
gospodarczych o różnej specyfice oraz wykwalifikowanej kadry. Spółka AMZ sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów pod numerem 3787.

Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych, a wynagrodzenie nie będzie odbiegało od stawek powszechnie obowiązującego na rynku.

INTERSPORT Polska S.A. korzysta z usług wyżej wymienionego podmiotu od 2016 roku - w zakresie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i badania rocznego sprawozdania finansowego.


Załączniki
sport to the people