Wyrok Sądu Arbitrażowego


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, iż w dniu 14 września br. otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie zasądzenia od Samuri Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Samuri Investments”), KRS0000275062, od której Spółka wynajmowała lokal handlowy znajdujący się w Warszawie przy ul. Sójki 37, na rzecz INTERSPORT kwoty w wysokości 915.139.90 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć 90/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w związku z uniemożliwieniem Spółce prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu w okresie od 25 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapisami umowy najmu Spółka była uprawniona do żądania od Samuri Investments zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w zapewnieniu niezakłóconego dostępu do lokalu i punktu dostaw. Umowa najmu ww. lokalu wygasła w dniu 31 lipca 2018 roku. Spółka nie wyklucza dochodzenia dalszych roszczeń.

Samuri Investmets została również zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego na rzecz Spółki w wysokości 59.108 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiem 00/100 złotych).

Zasądzona kwota odszkodowania wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2018 r.


Załączniki
sport to the people