Zakończenie subskrypcji akcji serii H


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, prowadzonej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2018 r. Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych. W toku subskrypcji nie została ostatecznie zawarta żadna umowa objęcia akcji, w związku z czym emisja akcji serii H nie doszła do skutku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 20 września – 20 grudnia 2019 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych: nie dotyczy.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 9.260.000.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: nie składano zapisów; w ramach subskrypcji prywatnej nie zawarto żadnych umów objęcia akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 0.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: nie dotyczy.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: nie dotyczy.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: nie dotyczy.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były zawierane umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych akcji i ceny emisyjnej: 0 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 9.550 złotych
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: nie dotyczy
14.Sposób opłacenia objętych akcji: nie dotyczy.


Załączniki
sport to the people