Zatwierdzenie prospektu emisyjnego INTERSPORT Polska S.A.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta na podstawie którego, Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawą emisji Akcji Serii G jest Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 sierpnia 2018 roku (raport bieżący nr 26/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.).
Prospekt emisyjny zostanie w dniu 22 lipca br. opublikowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://inwestor.intersport.pl .


Załączniki
sport to the people