Zawiadomienie Igor Klaja


Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Emitent") z siedzibą w Cholerzynie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego w dniu 25 stycznia br. zawiadomienia od Pana Igora Klaji o przekroczeniu progu 20%ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wskutek objęcia akcji Emitenta przez OTCF S.A. - Spółkę, która jest podmiotem bezpośrednio zależnym wobec niego.


Załączniki
sport to the people