Zmiana praw z akcji


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z § 9 pkt. 9 Statutu Spółki, na wniosek akcjonariuszy spółki Pani Jolanty Milewskiej oraz Pani Doroty Radwańskiej, dokonał w dniu 11 kwietnia 2019 roku konwersji (zamiany) łącznie 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja dawała prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu) na akcje zwykłe na okaziciela.

Zmiany praw z ww. papierów wartościowych dokonano na mocy Uchwały Zarządu, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W wyniku dokonanej konwersji akcji wygasło uprzywilejowanie 200.000 akcji będących przedmiotem konwersji,wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. nie uległa zmianie i wynosi 3.038.070 zł, natomiast zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A., która po konwersji wynosi 36.347.366 głosów.


Załączniki
sport to the people