Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał roku obrotowego 2019-2020.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Spółki za I kwartał roku obrotowego 2019-2020. Raport ten zostanie podany do publicznej
wiadomości w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 16 z dnia 31 stycznia br. pierwotny termin przekazania raportu okresowego Spółki za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - to 29 sierpnia br.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ((Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


Załączniki
sport to the people