I półrocze 2017


Za nami I półrocze 2017 roku - okres w którym dokonały się największe od dekady, zmiany w Spółce.

W dniu 16 lutego 2017 roku Spółka podpisała trójstronne porozumienie z INTERSPORT Deutschland eG oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH mające na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań, umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowych funduszy – poprzez emisję akcji serii F, poprawienie wysokości i struktury kapitałów własnych – w celu dalszego rozwoju i realizacji celów strategicznych oraz dalszego rozwoju marki INTERSPORT w Polsce.

W dniu 9 marca 2017 roku Spółka zawarła z IIC - INTERSPORT International Corporation GmbH z siedzibą w Bernie umowy: 1. Umowa licencyjna INTERSPORT; 2. Umowa licencyjna na marki własne oraz 3. Umowa agencyjna w zakresie zakupów. Na podstawie zawartych Umów z IIC, INTERSPORT Polska S.A., jako licencjobiorca, uzyskała bezpośrednio od IIC: (i) wyłączne prawo do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chronionego znaku towarowego INTERSPORT na usługi i produkty, na które zarejestrowany został ten znak towarowy; (ii) wyłączność na importowanie, promowanie, rozpowszechnianie, reklamowanie oraz sprzedawanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych i produkowanych przez IIC towarów i usług oznaczonych innymi zarejestrowanymi na rzecz IIC znakami towarowymi, tzw. markami własnymi INTERSPORT; (iii) wyłączne prawo do rozwijania sieci własnych sklepów sportowych, jak również sieci franczyzowej, pod znakiem INTERSPORT; (iv) prawo do nabywania towarów oznaczonych markami własnymi INTERSPORT bezpośrednio od ich producentów przy pośrednictwie agenta, jakim jest IIC. W związku z wejściem w życie w dniu 24 marca 2017 roku bezpośrednich Umów licencyjnych i Umowy Agencyjnej zawartych z IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wdrożenia „Nowego modelu biznesowego IPL” (RB nr 25/2017), który wpłynie na poprawę pozycji rynkowej i wyników finansowych Spółki.

W kwietniu 2017 r. Spółka zakończyła prywatną subskrypcję akcji serii F. W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej o wartości 17 mln zł, Spółka zawarła umowy objęcia 8.947.366 Akcji serii F. Obecnie Spółka stara się o wprowadzenie ww. akcji na giełdę. Również jeszcze w kwietniu 2017 r. Spółka dokonała zamiany banku finansującego - podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowę kredytową i umowę o limit wierzytelności, zastępując DNB Bank Polska SA. W maju br. Spółka podpisała stosowne aneksy do umów z dwoma pozostałymi bankami: Alior Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Wszystkie te zmiany pozwoliły zwiększyć finansowanie działalności Spółki.

Za nami szereg bardzo ważnych zmian, które dały podstawy do wdrożenia „Nowego modelu biznesowego Spółki”. Przed nami dwa etapy wdrożenia nowego modelu – jesień 2017 roku jako etap realizacji pierwszych zmian oraz rok 2018 - osiągnięcie pełnego efektu zmian.

Rok 2017 jest okresem przejściowym, w którym Spółka zmienia swój model zatowarowania sklepów. W nowym modelu biznesowym sieć INTERSPORT Polska już rozpoczęła proces zamówień wysoko marżowanych marek własnych INTERSPORT bezpośrednio u producentów (bez pośrednika) - pierwsze dostawy na nowych warunkach będą realizowane od jesieni 2017 r., a pełny efekt zmian będzie widoczny od wiosny 2018 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A.


Załączniki
sport to the people