Nowa perspektywa dla INTERSPORT w Polsce

Nowa perspektywa dla INTERSPORT w Polsce

W dniu 16.02.2017 roku Spółka podpisała z INTERSPORT Deutschland eG („IDE”) oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH („ITC”) – trójstronne porozumienie mające na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań i umożliwienie dalszego rozwoju marki INTERSPORT na terytorium Polski.


Planowana jest zmiana modelu zakupu towarów oznaczonych markami własnymi INTERSPORT na taki, w którym zakupy te realizowane będą bezpośrednio od INTERSPORT International Corporation z siedzibą w Bernie, w Szwajcarii - w wyniku czego oczekujemy wzrostu realizowanej marży oraz wzrostu udziału marek własnych w sprzedaży ogółem.

Aby to osiągnąć, Spółka musi pozyskać dodatkowe fundusze oraz poprawić wysokość i strukturę kapitałów własnych. W związku z powyższym zostało zwołane na dzień 15 marca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zadecyzuje o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F. Akcje zostaną zaoferowane w drodze prywatnej subskrypcji Inwestorom wybranym przez Zarząd.

Dodatkowo ITC i IDE zobowiązały się udzielić Spółce wsparcia w celu uzyskania od INTERSPORT International Corporation (IIC), bezpośredniej wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego „INTERSPORT” oraz znaków towarowych dotyczących marek własnych INTERSPORT na terytorium Polski. Z chwilą wejścia w życie bezpośrednich licencji INTERSPORT, rozwiązane zostaną ze skutkiem natychmiastowym - bez dodatkowych kosztów i opłat - zawarte w 2005 roku pomiędzy Spółką a IDE Umowy Sublicencyjne.

sport to the people