Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki.

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia postanowieniem o sygnaturze KR.XII NS-REJ.KRS/21965/18/950 zarejestrował zmianę statutu Spółki przyjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 sierpnia 2018 roku, obejmującą zmianę kapitału zakładowego Spółki.W wyniku rejestracji, aktualne brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki jest następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.038.070,- zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 30.380.700 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A,
2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 36.547.366 (trzydzieści sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć).

sport to the people