Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Spółka zakończyła subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje Serii F”). Miała ona charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych. Podstawą emisji Akcji Serii F była Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2017 roku.
"SUBSKRYPCJA  AKCJI  SERII  F"

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 15 marca 2017 roku - 5 kwietnia 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych: nie dotyczy (subskrypcja miała charakter prywatny).

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 10.526.316 Akcji Serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: nie składano zapisów; w ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowy objęcia ogółem 8.947.366 Akcji Serii F.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowy objęcia ogółem 8.947.366 Akcji Serii F; wszystkie objęte Akcje Serii F zostały w pełni opłacone wkładami pieniężnymi.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1,90 zł za jedną Akcję Serii F.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: nie dotyczy; w ramach subskrypcji prywatnej zawarto ogółem umowy objęcia akcji z ogółem 12 osobami.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: nie dotyczy; w ramach subskrypcji prywatnej zawarto ogółem umowy objęcia akcji z ogółem 12 osobami.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy
subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były zawierane umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii F i ceny emisyjnej: 16.999.995,40 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 813.000 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy – w związku z subskrypcją Akcji Serii F nie został sporządzony prospekt emisyjny; d) promocji oferty: nie wystąpiły; koszty emisji Akcji Serii F pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,10 zł.

sport to the people