Historia operacji na akcjach

Wielkość ogółem Oferty Publicznej

W ramach Oferty Publicznej oferowanych było ogółem 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 złotych, oferowanych przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Na podstawie Prospektu do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych planowano wprowadzenie łącznie do 7 266 668 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 726.666,80 złotych, w tym:

  • 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 1 166 668 akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
  • do 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • do 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych planowano wprowadzenie także do 100 000 Praw do akcji serii D oraz do 2 500 000 Praw do akcji serii E.

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 12,00 złotych. Po zakończeniu budowy Księgi Popytu Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną na 8 (osiem) złotych.

Struktura Oferty Publicznej

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały zaoferowane Inwestorom w ramach Oferty Publicznej w następujących transzach:

  • Transza Otwarta. W ramach tej transzy zostało zaoferowanych 625 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • Transza Inwestorów Instytucjonalnych. W ramach tej transzy zostało zaoferowanych 1 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • Transza INTERSPORT. W ramach tej transzy zostało zaoferowanych 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Przydział akcji Spółki

Wszystkie akcje serii E – tj. 2 500 000 akcji, zostały przydzielone. Zarząd INTERSPORT Polska S.A. nie dokonał żadnych przesunięć między transzami.
W związku z tym przydzielono:

  • 625 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w Transzy Otwartej,
  • 1 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
  • 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w Transzy INTERSPORT.

Stopa alokacji w Transzy Otwartej dla osób nie korzystających z preferencji w przydziale wyniosła 44,58%. W trakcie budowy Księgi Popytu inwestorzy zgłosili popyt na 7 408 670 akcji, po cenie nie niższej niż ustalona cena emisyjna.

Debiut akcji Spółki

Na sesji w dniu 11 lipca 2006 roku Spółka INTERSPORT Polska S.A. zadebiutowała z sukcesem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji wyniosła 8,00 zł. Kurs otwarcia PDA w dniu debiutu wyniósł 8,30 zł (odnotowano wzrost o 3,75 %)

Pierwsze notowanie

Pierwsze notowanie akcji INTERSPORT Polska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce 11 lipca 2006 r. Cena emisyjna akcji wyniosła 8,00 zł. Kurs otwarcia PDA w dniu debiutu wyniósł 8,30 zł (wzrost o 3,75 %).

Asymilacja

W wyniku asymilacji akcji serii B, C2 i D z akcjami serii E z dniem 1 września 2006 roku do obrotu na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.266.668 akcji zwykłych na okaziciela INTERSPORT Polska S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dywidenda

Łączna wartość wypłaconej dywidendy akcjonariuszom INTERSPORT Polska S.A.  stanowić ma  nie więcej niż 30% (trzydzieści procent) zysku netto Spółki. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A.

sport to the people