Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 29 marca 2021 roku.

W związku z otrzymaniem w dniu 5 marca br. żądania akcjonariusza – OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, KRS nr 0000555276
– umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktów porządku obrad w brzmieniu:
- „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”;
- „Zmiany w składzie Zarządu”,

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, na następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 13 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Zarządu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięci obrad.


Załączniki
sport to the people