Komitet Wynagrodzeń i Nominacji


KOMITET WYNAGRODZEŃ i NOMINACJI w składzie,
1. Pan Krzysztof Skowroński (niezależny) – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
2. Pan Piotr Dygas (niezależny) – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Janusz Pieła – Członek Komitetu Audytu

Do zadań KOMITETU WYNAGRODZEŃ i NOMINACJI należy:
 • wybór przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji,
 • ustalanie i rekomendowanie kandydatów do obsadzenia wakatów pojawiających się w radzie. W tym celu komitet wynagrodzeń i nominacji powinien ocenić bilans umiejętności, wiedzy i doświadczenia rady, przygotować opis roli i kompetencji wymaganych od kandydata i oszacować przewidywany wymiar czasu pracy,
 • okresowa ocena struktury, liczby członków, składu i wyników pracy Rady i rekomendowanie zmian Radzie Nadzorczej,
 • okresowa ocena umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej i przedstawianie wyników oceny Radzie Nadzorczej,
 • rozpatrzenie kwestii związanych z planowaniem zastępstw,
 • przedstawianie propozycji dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom dotyczącym systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń ww. osób do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla spółki,
 • przedstawianie propozycji dotyczących zasad wynagradzania członków Rady oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez spółkę, oraz oceną wyników pracy danych osób,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umów z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla na podstawie odpowiednich informacji przekazywanych przez Zarząd.
 • omawianie ogólnych zasad realizowania ewentualnych programów motywacyjnych opartych na akcjach, w szczególności opcji na akcje i przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie,
 • przeglądanie informacji na temat opcji na akcje zawartych w sprawozdaniu rocznym i przedstawionych na zgromadzeniu akcjonariuszy, zależnie od sytuacji,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru,
 • pisemne sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności,
 • ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

sport to the people