Materiały na NWZA


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.  Materiały na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 r.:

1. Proponowany porządek obrad
2. Informacje dla Akcjonariuszy
3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
5. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
6. Pisemna opinia Zarzadu Spolki uzasadniajaca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowana cena emisyjna Akcji.
7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy

Wszystkie ww. materiały są dostępne poniżej.


Załączniki
sport to the people