Ogłoszenie


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2015 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki,wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
d. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady).
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
16.Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.


Załączniki
sport to the people